Kalastajat ja kalasaaliit

Tiedot kalastajien määristä ja saaliista ovat suurelta osin puutteellisia eikä kattavia saalistilastoja alueen saaliista ole toistaiseksi olemassa.  Poikkeuksena tästä on Iijoen alaosa ja sen edustan merialue, jossa PVO-Vesivoima Oy:n velvoitetarkkailu tuottaa Iijoen alaosalta vuosittaista saalistietoa kalansaliin ja nahkiaissaaliin vaihteluista.   

Iijoen alaosalla vuonna 2001 Iissä kalasti yli 1.100 kalastajaa. Iijoen virkistyskalastusluvan lunastaneita kalastajia oli kaikkiaan 690 henkilö. Myöskin verkkokalastus on erittäin suosittua. Tavallisia verkkoja lunastettiin alueelle 799 ja keväiseen lohenkalastukseen 234 kappaletta. 

Kun edellämainittuun lisätään Olhavanjoen edustan merialueella ja Olhavanjoella, Kuivajoen edustan merialueen Kuivajoen alaosan, Kuivajoen yläosan, Oijärven ja Särkijärven saaliit ja kalastajat, niin Iin alue on kokonaisuudessaan erittäin merkittäjä kalastusalue niin kalastaja- kuin saalismääriltään mitattuna.