Kalastusluvat

Iin kalavedet muodostuvat Iijoen, Olhavan ja Kuivajoen vesistöalueista.

Iijoen alaosa  

Iijoen edustan merialue, Iijoen alaosa Raasakan voimalaitokselle asti, Raasakan voimalan yläallas, Raasakan voimalaitoksen ohittava Iijoen vanha uoma, vanhaan uomaan kuuluva Illin erityiskalastusalue sekä Iijoki Yli-Iin rajalle kuuluvat Etelä- ja Pohjois-Iin kalastuskuntain hallintaan. Kalastuskunnat järjestävät kalastuskuntain kalanhoitotoimikunnan toimesta
kalastusjärjestelyt ja suorittavat kalanhoitotoimia alueella.  Kalastuskunnilla on hallinnassa myös metsähallituksen vesialueet Röyttän, Satakarin ja Kriisin-Ymmyrkäisen alueelta.    

Olhavanjoki

Olhavanjoen edustalla ja Olhavanjoella kalastusoikeudet on Olhavan kalastuskunnalla.

Kuivajoki

Kuivajoen edustan merialueella ja Kuivajoen alaosalla kalastusoikeuksista vastaa Kuivajoen osakaskunta.  Kuivajoen yläosalla kalastuskuntia ja vesialueen omistajia on useampia, kalastusjärjestelyistä  huolehtii Kuivajoki ry. 

Kuivajoen yläosalla  oleva Oijärvellä kalastusjärjestelyistä vastaa Oijärven kalastusyhdistys ry.

Särkijärven kalastuskunta on vuokrannut järvellä olevat metsähallituksen vesialueen omistukseensa ja kalastuskunta hallitsee koko järven kalastusoikeuksia.